CONCEPT TEAM
|

COVID-19 Update: We are committed to Health and Safety so you can continue to enjoy our food.

top

Privacy Policy

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Şirketimiz Sağlıkta Yaşam Gıda Ürünleri Turizm San. Ve Tic. Ltd.Şti. (Bundan böyle “Concept Team” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır) müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca Müşterilerin, Kullanıcıların veyahut Temsilcilerinin (Tamamı münferiden veya müştereken “Müşteri” olarak anılacaktır) Concept Team tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasını hedeflemektedir.
AMAÇ ve YÖNTEM
Müşterilere ait kişisel veriler, sözleşmelerin ifası, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Concept Team tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Concept Team’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Concept Team ve Concept Team ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları, alım-satım, tanıtım ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek amaçlarıyla, ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, kanunlar gereğince yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla toplanabilir ve işlenebilir.
Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknolojik iletişim dosyaları, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
İŞLENECEK VERİLER
Bu kapsamda aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere kişisel veri ve ticari bilgileriniz işlenecektir:
• Ad/Soyad, Unvan, Vergi / Kimlik Numarası, Adres, E-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve benzeri temel kişisel bilgiler,
• Sipariş ayrıntılarınız, ip numaranız ve benzeri;
• Kullanım geçmişiniz;
• Log-in ve sosyal medya hesap bilgileriniz ile benzeri;
• Elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Müşterilere ait kişisel veriler, Concept Team tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Concept Team’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Concept Team’ın ve Concept Team’ın ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içi ya da yurt dışında bulunan özel kurumlar ile paylaşılabilecektir ve yurt dışına aktarılabilecektir. Concept Team hisselerinin devri, bir başka şirket ile birleşmesi hallerinde bu verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilir, aktarılabilir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK MÜŞTERİLERİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Talepleriniz ile ilgili olarak aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletişime geçebilirsiniz.
Yasalar kapsamında kişisel verilerin saklanması için kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması üzerine kişisel verileri Yasalara uygun bir şekilde anonimleştirmekte, veyahut silmektedir.
ŞİRKET BİLGİLERİ
UNVAN / Vergi No: Sağlıkta Yaşam Gıda Ürünleri Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Seyrantepe Mah. İbrahimkaraoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. Sözügeçer İş Merkezi No:7/1 Seyrantepe – Kağıthane – İstanbul
E-posta: info@conceptteam.org
İnternet Alan Adı: https://conceptteam.org/
Ticaret Sicil / No : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu – 471338